• Hem
  • Valplattform 20...
sida

Valplattform 2022

Valplattform för Vänsterpartiet Sollentuna

Vänsterpartiets vision och långsiktiga mål är att vi ska ha ett samhälle som tar hänsyn till alla invånare, oavsett bakgrund, kön och socioekonomisk situation. Det är tillsammans vi bygger framtiden. Sverige är ett rikt land och därför borde alla ha möjlighet att förverkliga sina drömmar och förhoppningar. Samhällets grundläggande funktioner såsom vård, omsorg, skola och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla och hålla en hög kvalitet. Skolan ska värna alla elevers lärande och hälsa. Klimat och miljöfrågor ska prioriteras högt. Den enskilda individen ska ha möjlighet att påverka sin vardag. 

Välfärden

Det rådande ekonomiska systemet gör att några få individer koncentrerar landets rikedomar på bekostnad av andra och klyftan växer för varje år. Dessa så kallade riskkapitalister äger genom sina aktiebolag en stor del av våra skolor och vårdföretag. 

Vänsterpartiet står för en gemensamt ägd välfärd och vill därför få bort vinstdrivande verksamhetsformer inom välfärden. Så långt det är möjligt vill vi stoppa nyetableringen av skolor som drivs i vinstsyfte. I väntan på att riksdagen antar ett förbud mot vinster i välfärden vill vi på kommunal nivå avskaffa all form av användandet av ”Lagen om valfrihetssystem” (LOV) och ta tillbaka all välfärdsverksamhet i kommunal regi. Våra skolor och vårdföretag ska inte vara en marknadslösning som välkomnar oseriösa företag, som gör vinst på de skattemedel som vi gemensamt betalat in för att finansiera välfärden. Vi vill också se över möjligheterna att avbolagisera det kommunala omsorgsalternativet AB SOLOM, så att SOLOM i stället drivs helt i kommunal regi.

Vård och omsorg

Vänsterpartiet vill att alla ska ha värdig ålderdom. Att alla ska ha möjligheten att bo kvar hemma så länge man vill är då en viktig målsättning. Därför vill Vänsterpartiet ge alla över 85 år rätt till hemtjänst utan biståndsbedömning samt återinföra den förenklade biståndsbedömningen som högermajoriteten avskaffade. Den som trots allt inte kan bo kvar ska inte behöva flytta långt, tillgång till äldreboenden i kommunal regi ska finnas i alla kommundelar. Hög personaltäthet och kontinuitet är ett måste för brukarnas trygghet.

Många äldre har en dålig ekonomi trots ett helt arbetsliv bakom sig. Med små medel från kommunen kan exempelvis broddar och trygghetslarm tillhandahållas avgiftsfritt till de som känner behov av detta och därmed ge denna grupp en ökad trygghet i vardagen utan att det går ut över den enskildes ekonomi. 

Skola och förskola

Ett jämlikt samhälle uppnås genom en skola och förskola som erbjuder en likvärdig utbildning till alla barn, oavsett ekonomisk bakgrund. Elever i behov av stöd för att klara skolgången ska erbjudas resurser för att tillgodogöra sig undervisningen. I skolan ska det finnas resurser inte bara i form av behöriga lärare, utan också kuratorer och psykologer som kan ta hand om barn som visar någon tendens till psykisk ohälsa. Då psykisk ohälsa potentiellt kan ge påtagliga problem för hela skolgången är det viktigt att detta hittas så tidigt som möjligt. Vi vill begränsa antalet barn per lärare i förskola och skola och därmed ge bättre förutsättningar för varje barn att ta in kunskaperna samtidigt som arbetsmiljön förbättras avsevärt. 

Vi tror på elevernas inflytande över sin skolgång och vill stärka denna. Att delta på all verksamhet ska inte vara en klassfråga, vi vill därför motverka så kallade dolda avgifter, att exempelvis vara med på en klassutflykt ska inte vara beroende av föräldrarnas ekonomiska situation.

Bostäder

Vänsterpartiet står för att trygga bostadssituationen. Vi vill att det i Sollentuna ska finnas ett brett alternativ när det gäller boende och motverka dagens situation där det krävs att man har stort sparkonto eller en lång kötid för att få en rimlig bostad. Bostadsbristen kan bara lösas genom att bygga bort den. 

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem är ryggraden i kommunens möjlighet att tillhandahålla ett gott boende. Alla försäljningar av hyresrätter till privata aktörer måste stoppas. För att kompensera för de lägenheter som lämnat allmännyttan genom åren ska Sollentunahem få förtur vid nybyggnation i kommunen. Med barnkonventionen som grund vill inför ett totalstopp från att vräka barnfamiljer från Sollentunahem. Dubbelbeskattningen av Sollentunahems hyresgäster som blir när kommunen plockar vinster ur bolaget måste upphöra, med de pengarna vill vi finansiera ett flerårigt hyresstopp.

Arbete

Ett tryggt arbete, med god arbetsmiljö, ger förutsättningar för en bra ekonomisk utveckling för familjen. I dagens samhälle har det blivit mer förekommande med vikariat, timanställningar och otrygga jobb. Vi vill skapa en arbetsmarknad med fastanställningar som norm, där arbetstagarnas rättigheter försvaras av kollektivavtalen. Arbetarna, speciellt ungdomarna som står i dörren till arbetsmarknaden, ska inte behöva sitta hemma i väntan på att arbetsgivaren ringer när behov uppstår. Kommunen har ett stort ansvar att se till att det finns en tillgång på sommarjobb inom bolag och verksamheter och att tillgången motsvarar efterfrågan. 

Kommunens bolag och verksamheter ska alltid erbjuda fastanställning med heltid och aldrig förlita sig till bemanningsföretag. Vi är för ett försök till sex timmars arbetsdag inom kommunala verksamheter. Dessa försök har gjorts i andra kommuner med ett lyckat resultat. Med detta vill vi uppnå en mer tillgänglig arbetsmarknad, med bättre tillfredsställelse för arbetarna med mer fritid och mindre belastning för hälsan. Arbetstiderna ska anpassas både till verksamheten och arbetaren, där hänsyn ska tas till fritiden och för att få bort de delade turerna som inte gynnar individen.

Inom kommunal vård och omsorg såväl som i kommunala skolor ska det finnas utrymme och resurser för kompetensutveckling för att höja kunskapsnivån för de anställda. Att inom arbetstiden ska erbjudas kurser och kunskapsutveckling för att öka kompetensen och göra arbetsplatser mer attraktiva. 

Det ska finnas bra villkor för de som vill försörja sig som egenföretagare. Ett gynnsamt näringslivsklimat ger fler arbetstillfällen, praktikplatser och sommarjobb.
Innovationstänket behöver också genomsyra kommunal verksamhet och näringsliv inför klimatomställningen.

Miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågan är central för såväl vår som planetens framtid. Vi ställer inte upp på bilden att den enskildes val är det som avgör om vi har en planet att leva på eller ej. Det är ett strukturellt problem som kräver strukturella lösningar. Kommunägda fastigheter ska ligga i framkant gällande energibesparing och installationer av solceller. Kommunen har genom sina verksamheter en stor påverkan genom de transporter som görs, den mat som äts och de lokaler man nyttjar. Därför ska kommunen årligen göra en utvärdering av sin egen klimatpåverkan och en plan för att minska denna. Utöver det har kommunen en viktig roll att spela att ge den enskilde möjlighet att göra bra val i vardagen.

Ett av de största avtrycken på klimatet är transporter. Vid nybyggnation ska gång, cykel och kollektivtrafik planeras som de primära transportlösningarna. Till det ska service finnas i alla kommundelar, målet är att inga resor ska behöva göras med bil. En kommunal lådcykelpool ska upprättas för att underlätta transporter, både för kommunens verksamheter och kommunens invånare. Kommunens cykelplan måste revideras minst en gång per mandatperiod.

Kultur och fritid

Tillgång till kultur och möjligheter att utöva fritidsaktiviteter hjälper till att skapa ett rikare samhälle. Detta både i form att utövare och betraktare. Vi tycker att det ska finnas kommunala verksamheter som gynnar en utveckling för skapande både för vuxna och barn. Barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kulturaktiviteter som är avgiftsfria, finansierade av våra gemensamma medel. Det ska finnas tillgång till musikundervisning, teaterundervisning, och andra kulturformer inom kommunen som ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla andra intressen utanför skolan.

Kulturen spelar en mycket viktig roll och är en del av välfärden. Den ska spegla samhället, motverka segregation och klasskillnader. Med den växande befolkningen ökar kraven på tillgången till kultur och fritid i hela kommunen. Därför måste de bibliotek som finns göras tillgängligare för alla och fler platser för kulturen måste öppnas upp runt om i Sollentuna så att fler kan ha tillgång oavsett var man bor eller hur mycket pengar man tjänar.

För kulturen vill vi se ett nytt kulturhus i bibliotekets nuvarande lokaler vid Aniaraplatsen, minst en ny biblioteksfilial i kommunen, stärka tillgången till skolbibliotek, extra satsningar på kulturskolan samt ett inrättande av en kulturbank där man kan låna exempelvis instrument. För fritiden vill vi se flera nya fritidsgårdar, en så kallad laglig vägg för graffitikonst och inrättandet av en fritidsbank där man kan låna idrottskläder och tillhörande utrustning. Mycket arbete inom kultur och fritid görs på ideell basis och det är därför av vikt att underlätta för detta genom att stärka tillgången till lokaler för kommunens föreningsliv.

Trygghet och utanförskap

Vänsterpartiet vill bekämpa utanförskap och skapa trygghet genom förebyggande insatser. Det ska ges större resurser till socialtjänsten, skola och fritidsverksamheter, för att bekämpa våld orsakad av droghandel och våld i nära relationer. Socialtjänsten behöver få ökade resurser för att kunna ingripa snabbare när det gäller anmälningar mot våld mot barn och kvinnor. Bidrag till kvinnojourer och andra ideella föreningar måste få sina stöd säkrade långsiktigt. Alla verksamheter som möter barn och unga ska arbeta förebyggande. Till exempel ska skolan ges resurser för att stödja elever som har svårt att klara skolgången i förebyggande syfte. Mera resurser behövs för att öka antal kuratorer som arbetar på ungdomsmottagningar. Vi vill satsa resurser på fältverksamheten i utsatta områden med syfte på det förebyggande arbete. Kommunens avhopparverksamhet ska utökas och fler ska få hjälp att lämna en kriminell livsstil.

Hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas aktivt och preventivt. Unga kvinnor är oftast särskilt utsatta men även pojkar. HBTQ-personer är också särskilt utsatta.

Förutsättningar av en människas kön ska inte heller påverka dess interaktion med kommunen eller vilka insatser en person beviljas. Det är därför viktigt att kommunen samarbetar med ideella föreningar och civilsamhället och ger föreningar det stöd som de behöver. Till det behöver kommunens verksamheter ha kunskap i ämnet, vid behov genom riktade utbildningsinsatser.

Våra satsningar ska inrikta sig på kampen mot klassamhället, segregationen, rasismen, trångboddheten och bristen på framtidstro.

Rösta på Vänsterpartiet

Det är hög tid för förändring. Sollentunas högermajoritet har i årtionden överlåtit bostadsförsörjningen till ohämmade marknadskrafter och underfinansierat vår gemensamma välfärd, samtidigt som kommunen går med vinst. Den förda politiken har skapat revor i samhället med ökande klyftor och otrygghet som följd. Vänsterpartiet vill vända trenden. Vi tror på att välfärdens kan byggas upp igen, att jämlikheten kan stärkas och att de problem som Sollentuna står inför kan lösas.

Du som tycker det ska gå att få tag en i bostad utan att vara miljonär, du som tycker att skattepengarna ska gå till skolan och omsorgen i stället för aktiebolagens vinster, du som tycker att kulturen och en aktiv fritid ska finnas för alla och inte bara den med en fet plånbok – rösta på Vänsterpartiet!

 

Kopiera länk